Algemene voorwaarden

 

 Artikel 1: Inleidende bepalingen.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot reiniging/reparatie en daarmee direct verband houdende diensten.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op activiteiten in Nederland.

3. Nietigheid of vernietigbaarheid van een of meer van deze voorwaarden of van enig beding in een tussenpartijen afgesloten overeenkomst laat de werking van de overige bepalingen van deze voorwaarden of van die overeenkomst onverlet.

 

Artikel 2: Definities.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden;

b. consument: de natuurlijke persoon eventueel handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die textiel ter reiniging/reparatie  aanbiedt;

c. Kinderwagengarage: de wederpartij van de consument die het product behandeld;

d. kostbaarheden: zaken die niet direct herkenbaar zijn als kostbare zaken, doch waarvan desalniettemin de vervangingswaarde aanmerkelijk hoger is dan mag worden verwacht gezien de vervangwaarde van vergelijkbare zaken, die bedoeld zijn voor hetzelfde gebruik.

 

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst.

1. De overeenkomst komt tot stand doordat de consument product ter reiniging/reparatie  aanbiedt en de Kinderwagengarage dit product ter reiniging/reparatie  aanneemt.

2. Bij het aangaan van de overeenkomst zal de Kinderwagengarage:

a. met de consument een duidelijke afspraak met betrekking tot de prijs en afhaaldatum;

b. aan de consument een ontvangstbewijs afgeven;

c. de consument wijzen op de toepasselijkheid van deze voorwaarden via de website.

 

Artikel 4: Verplichtingen van de Kinderwagengarage.

1. De Kinderwagengarage verplicht zich om:

a. de ter reiniging/reparatie  aangeboden zaken te bewaren als goed bewaarder en ter beschikking van de consument te houden vanaf de hiertoe afgesproken datum; 

b. voor de aangeboden zaken een adequate reiniging- en/of reparatiemethode te kiezen en om de reiniging/reparatie  en opmaak van de aangeboden zaken vakkundig uit te voeren.

2. Bij de keuze van een adequate behandelingsmethode voor een aangeboden zaak en bij de uitvoering van die behandelingsmethode mag de Kinderwagengarage in beginsel afgaan op de juistheid van die zaken gehechte wasetiketten, die informatie bieden over de samenstelling en/of behandelingswijze van de aangeboden zaak.

3. De Kinderwagengarage is niet gehouden een aangeboden zaak te reinigen of anderszins te behandelen, indien het de Kinderwagengarage bij redelijk onderzoek duidelijk is dat reiniging/reparatie  van de betrokken zaak met behulp van de aan de Kinderwagengarage ter beschikking staande methoden en middelen niet mogelijk is, of een ernstig risico tot beschadiging van de betrokken zaak zou inhouden. In dat geval zal de Kinderwagengarage de betrokken zaak aan de consument teruggeven zonder dat de consument gehouden is de bedongen prijs te betalen, voorzover die prijs betrekking had op de behandeling van de onbehandelde zaak.

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid van de Kinderwagengarage.

1. De Kinderwagengarage staat in voor zorgvuldige bewaring, vakkundige behandeling en tijdige ter beschikkingstelling van de aangeboden zaken.

2. Tenzij de Kinderwagengarage bij vakkundige beschouwing de hieronder a tot en met d genoemde omstandigheden had behoren op te merken en schade ten gevolge daarvan in redelijkheid had kunnen vermijden, kunnen de Kinderwagengarage niet worden toegerekend:

a. beschadiging van zaken, voor zover die beschadiging het gevolg is van:

• bij de behandeling van de betrokken zaken gebruikelijk optredende slijtage en/of krimp;

• eigen gebrek van de beschadigde zaak, daaronder begrepen geringe sterkte, weeffouten, onvoldoende lusvastheid van poolweefsels, onvoldoende echtheid van kleurstoffen;

b. beschadiging van zaken voor zover die beschadiging het gevolg is van een aan de Kinderwagengarage niet toe te rekenen onbekendheid van de samenstelling van de aangeboden zaak, hetgeen onder meer in beginsel het geval is bij onjuiste, onvolledige of onleesbare etikettering, alsmede bij

etikettering of materiaalaanduiding op een niet zichtbare plaats;

c. schade die een gevolg is van voorwerpen in of aan de zaken, alsmede de schade ontstaan

als gevolg van verlies of beschadiging van knopen, gespen, ritssluitingen, rubber belegsels en

geplakte ceintuurs, welke zich aan de te behandelen zaak bevinden;

d. onvolledige reiniging/reparatie  en/of onvolledige verwijdering van vlekken, indien met gebruikmaking van in de bedrijfstak gebruikelijk beschikbare reiniging- en/of reparatie methoden en -middelen de aan de

aangeboden zaak aanwezige vervuiling niet zonder beschadiging te verwijderen is.

3. De Kinderwagengarage is gehouden om bij toerekenbare tekortkomingen aan de consument eventueel geleden schade te vergoeden, echter niet tot een hoger bedrag dan de waarde van de vermiste of door beschadiging niet meer voor normaal gebruik geschikte zaak. Als 'waarde' wordt in dit verband verstaan de aankoopwaarde van de zaak onder aftrek van zoveel als redelijk is bij wijze van afschrijving voor de gebruiksduur van die zaak. Bij kostbaarheden die niet als zodanig zijn aangeboden en door de Kinderwagengarage ook niet redelijkerwijs als zodanig behoefden te worden herkend, zal bij de vaststelling van het aankoopbedrag uitgegaan worden van de normale waarde van een vergelijkbaar gebruiksartikel. In geval van partiële behandeling, dat wil zeggen als een onderdeel van een samengestelde zaak in behandeling is gegeven, wordt voor de berekening van de schadevergoeding slechts de aankoopwaarde van het in behandeling gegeven onderdeel als uitgangspunt genomen.

 

Artikel 6: Aflevering en betaling.

1. Kinderwagengarage is gerechtigd de haar aangeboden zaak af te geven aan de toonder van het ontvangstbewijs of het door consument opgegeven afleveradres.

2. Betaling vindt plaats via webshop, danwel tegen contante betaling voorafgaand aan reiniging/reparatie .

3. De consument is verplicht de Kinderwagengarage zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van het ontvangen van zaken die niet zijn eigendom zijn. De consument zal deze zaken ter beschikking van de Kinderwagengarage houden.

 

Artikel 7: Klachten.

1. Klachten over beschadigingen of onjuiste behandeling van zaken dienen door de consument schriftelijk ter kennis van de Kinderwagengarage te worden gebracht binnen drie weken na teruggave van die zaken. Hierbij dient de consument, bijvoorbeeld door toning van een door de Kinderwagengarage op de behandelde zaak

aangebrachte merkteken, aan te tonen dat de betrokken zaak door de Kinderwagengarage is behandeld.

2. Een zaak wordt geacht te zijn vermist, indien de Kinderwagengarage de consument ervan op de hoogte heeft gebracht de vermissing te erkennen, of indien een termijn van een week is verstreken nadat de zaak door de consument als vermist is opgegeven, zonder dat de zaak aan de consument is teruggegeven.

3. De Kinderwagengarage verplicht zich ten aanzien van bij haar ingediende klachten met betrekking tot beschadiging of onjuiste behandeling van zaken haar standpunt schriftelijk aan de consument kenbaar te maken binnen drie weken na het indienen van de klacht.

 

Artikel 8: Geschillen.

1. Geschillen tussen de consument en de Kinderwagengarage over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst kunnen door de consument worden voorgelegd aan de Kinderwagengarage.

2. Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zullen onderworpen zijn aan Nederlands recht.

 

 

 

 

 

Artikel 9: Functioneren van www.kinderwagengarage.nl

Kinderwagengarage stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij is zij echter afhankelijk van externe partijen. Als gevolg hiervan kan Kinderwagengarage niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Kinderwagengarage aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het gebruik van de website dan wel als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website. 

Kinderwagengarage garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Indien u problemen mocht ondervinden op deze website, wordt u verzocht Kinderwagengarage hiervan op de hoogte te stellen door het sturen van een email aan info@kinderwagengarage.nl. 

 

 

Bruikleenvoorwaarden:

Artikel 1. Object van deze overeenkomst.

Deze voorwaarden hebben betrekking op in bruikleen stellen van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen enerzijds VOF Kinderwagengarage, en anderzijds in de overeenkomst genoemde gebruiker, verder te noemen gebruiker.

Artikel 2.
Duur van de overeenkomst.

Deze overeenkomst is geldig gedurende de reparatie/reinigingsperiode.

Artikel 3.
Levering en terugbezorging.

VOF Kinderwagengarage zal zich belasten met het bezorgen en ophalen van de genoemde goederen het gehuurde, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.


Artikel 4.
Verplichtingen gebruiker.

De gebruiker is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepaling van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om;
a. Geen veranderingen aan de inbruikleen zijnde goederen aan te brengen;
b. Aanspraken van derden op de inbruikleen zijnde goederen af te wijzen en de verhuurder te vrijwaren;
c. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van de verhuurder te doen geschieden.

Artikel 5. Verzekering.
De gebruiker draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de gebruiker zijn gesteld en de gebruiker zal daartoe de goederen zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door molest, verlies, diefstal, beschadiging, etc., o.a. ten gevolge van brand.

Artikel 6.
Schade en gebreken.

6.1. De gebruiker is verplicht elke schade en elk gebrek aan de inbruikleen zijnde goederen onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Zonder toestemming van de verhuurder mag de gebruiker niet tot reparatie overgaan. Veranderingen en/ of reparatie aan de gehuurde goederen zal de verhuurder slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen, werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.
6.2. Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de gebruiker in rekening gebracht.

Artikel 7.
Aansprakelijkheid.

Voor schade die de gebruiker aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is de verhuurder in beginsel niet aansprakelijk. Gebruiker zal de verhuurder ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

Artikel 8.
Opzegging/ontbinding.

Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen in de bruikleen zijnde goederen in dezelfde conditie, waarin het verstrekt is, weer ter beschikking van de verhuurder worden gesteld. Indien daarbij zou blijken, dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, is de verhuurder gerechtigd de gebruiker de reparatie c.q. in rekening te brengen.


Artikel 9.
Wijzigingen.

Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt zijn niet geldig voorzover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

Artikel 10.
Toepasselijk recht.

Op alle door de verhuurder gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 18.
Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van de verhuurder, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.